A webáruházunk sütiket (cookie) használ, a cookie-kal kapcsolatos irányelvek értelmében.  Ön a látogatáskor jóváhagyja a cookie-k használatát.

Elfogadom
Termékek Menü

Részletes információ az Adatvédelemhez

Adatvédelmi szabályzat

1. BEVEZETÉS ÉS ADATKEZELŐ

A Pro-SS Kft (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. 

Az Adatkezelő adatai: 

Cégnév:                              PRO-SS Digitális Hangutómunka Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített néven: Pro-SS Kft.

Cégjegyzékszám:             13-09-129554

Adószám:                           12938689-2-13

Székhely:                        2310 Szigetszentmiklkós, Árpád u. 40. 
 

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által üzemeltetett web-áruházról  megrendelt termékek és szolgáltatások teljesítése, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő, önkéntesen megadott, vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével illetve használatával Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatszolgáltató az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint kezelje (ügyfélkapcsolat). Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti. Az eDM- szolgáltatásokkal azokat a felhasználokat keressük meg, akik ehhez külön hozzájárulást adnak a webáruházon történő regisztrációjuk alkalmával.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. 

Adatfeldolgozót az Adatkezelő nem alkalmaz, kizárólag a szükséges kiszállítás esetére. Abban az esetben Adattovábbítás keretében az adatkezelés az Adatfeldolgozóhoz kerül, annak szabályai alapján. Jelen Adatkezelő a Magyar Posta Zrt.-vel áll szerződésben, a megrendelt termékek kiszállítására vonatkozóan, és kizárólag a postázáshoz, a termékek pontos címre eljuttatásához feltétlen szükséges adatokat (név, cím, telefonszám) továbbítja.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra: 

• 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását, ugyanakkor kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik. 

2. AZ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik. 

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe: 

Adatfeldolgozók:

Regisztrációhoz és hírlevél feliratkozáshoz:

Cégnév:               Shoprenter.hu Kft.

Telefonszám:     +36-1-234-5011

E-mail cím:         info@shoprenter.hu

Székhely:             4028. Debrecen, Kassai út 129. tel.

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai
Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, help desk szolgáltatás.

A számla készítésére:

Cégnév:               KBOSS.hu Kft.,

cím:                      1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Email:                  info@szamlazz.hu

Telefonszám:     +36-30-35-44-789 (automata tájékoztatás)

Bankszámla:       16200209-17064622

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai
Az adattovábbítás célja: számla készítése

 

A megrendelt termék kiszállítására:

Cégnév:               Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:             1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefonszám:       +36-1/767-8200

E-mail cím:         ugyfelszolgalat@posta.hu
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, email címe, irányító száma, szállítási címe, csomagfelvételi címe és neve, számla készítés címe és neve
Az adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvéti díj beszedése

 

Hírlevél 

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak rapszodikusan, általában havonta legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket kézbesít. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása szükséges. 

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, vagy e-mail-ben kérheti azt a Felhasználó. A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel. 

A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: NAIH-104003/2016

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

A weblap látogatóinak adatai 

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. 

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. 

Az Adatkezelő a Facebook hirdetési rendszerein keresztül időnként hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő webáruházáról és weboldaláról, továbbá blog-csatornájáról. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. Ezen alkalmakkor azonban a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. 

A cookie-k használatát a Felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. 

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/ 

 

3.  AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén. 

Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. 

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Adatkezelő helyesbíteni köteles. 

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu

 

Mai ajánlat

Kiváló fűszeres teakeverék, mely FELMELEGÍT, GYÜMÖLCSÖS és ÜDÍTŐ!
Kiváló immunerősítő, és megelőzi a szívbetegségek kialakulását, a benne található C-vitaminnak köszönhetően.

Raktáron
1.095 Ft 995 Ft
Információk
Mi az Ayurveda?

E holisztikus gyógyítás az emberiséggel egyidős, eredete több, mint 5000 évre nyúlik vissza. A modern tudomány mellett is megállja a helyét, sőt sok esetben előbbre is jár.  Úgy tartják, hogy az Istenek azért hozták le a földre, hogy e földi teremtménynek, az Embernek, jó élete legyen, és mindig jól érezze magát. Tökéletes elvekre épül. Írásos emlékei közül a legteljesebben fennmaradt írás a ’Csaraka szamhittá’, mely az Ayurveda összes alapvető ágazatának részleteit taglalja.

Az Ayurveda tudománynak nem volt eleje, és még nincs vége. Örökkön öröktől fogva és örökké létezni fog.

Facebook rajongók